LP - Tidningen

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937

- ingår i medlemsavgiften.   

- utkommer med fyra nummer per år.   

- allmän information om förbundet,

- följer upp för pensionärer aktuella samhällsfrågor & speglar kretsarnas verksamhet

- presenterar kulturartiklar, reseskildringar och recensioner

- ger historiska återblickar på skolans värld.

 

Läs Lärarpensionären, Nummer 2  - 2019

Sista numret!LÄS DEN HÄR!


Redaktör Astrid Leinstedt, Husbondegatan 74, 50760 Borås tel. 033/156422  E-post!


Layout Astrid Leinstedt,


Tryck: Ale Tryckteam AB Bohus


Ansvarig utgivare: Pell-Uno Larsson E-post


Tidningen utkommer vecka 7, 18, 40 och 50


Manus och annonser lämnas till redaktören senast 4 veckor före ovanstående