LP - Tidningen

- ingår i medlemsavgiften.

- utkommer med fyra nummer per år.

- allmän information om förbundet,

- följer upp för pensionärer aktuella samhällsfrågor & speglar kretsarnas verksamhet

- presenterar kulturartiklar, reseskildringar och recensioner

- ger historiska återblickar på skolans värld.

Redaktör Astrid Leinstedt, Husbondegatan 74, 50760 Borås tel. 033/156422 E-post!

 

Layout Astrid Leinstedt,

 

Tryck: Ale Tryckteam AB Bohus

 

Ansvarig utgivare: Pell-Uno Larsson E-post

 

Tidningen utkommer vecka 7, 18, 40 och 50

 

Manus och annonser lämnas till redaktören senast 4 veckor före ovanstående

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937