PLRs mål

PLR VERKAR FÖR ATT


stärka samhörigheten och tillvarata medlemmarnas intressen på både central och regional

nivå genom attorganisera lärare, skolledare, annan skolpersonal och övriga intresserade.


underlätta för pensionärer att behålla och skapa kontakt och gemenskap med

såväl gamla som "nya" kollegor.


bidra till medlemmarnas stimulans och utveckling, t.ex. genom att ordna sammankomster av

skilda slag, studieverksamhet, studiebesök och resor.


tillsammans med andra pensionärsorganisationer skapa opinion kring och

tillvarata pensionärernas rättigheter.


sprida information till medlemmarna i intressanta frågor.

Verksamhetsinriktning


God gemenskap i kretsarna utvecklas ytterligare,

så att nya medlemmar lockas att ansluta sig till oss.


Lärarpensionären skall ha läsvärde, ge information och locka nya medlemmar.


Varje krets utser infoansvarig, som tillför tidningen materiel,

så att tidningens framtid tryggas.


Hemsidan skall ge information, service och vara lockande

för presumtiva medlemmar.


Samarbete med Lärarförbundet och LR, som öppnar möjligheterna för båda förbundens

medlemmar att samlas för gemenskap och bevakande av aktuella

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937