Stadgar

Pensionerade Lärares Riksförbund


STADGAR

§ 1 Ändamål


Förbundets namn är Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR. 

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet. 

Förbundets uppgifter är att organisera lärare, skolledare, annan skolpersonal och       

övriga intresserade, att tillsammans med andra pensionärsorganisationer skapa       

opinion kring och tillvarata pensionärernas rättigheter, att erbjuda medlemmarna stimulerande och gemenskaps-främjande programverksamhet


§ 2 Medlemskap


Förbundsmedlem skall som regel vara ansluten till en av förbundets kretsar och erlägga årsavgift till denna. Om särskilda skäl föreligger kan direktanslutning till förbundet medges. Sådan medlem erlägger årsavgift direkt till förbundet.


§ 3 Kretsar


Förbundet är indelat i kretsar, som bör omfatta bestämda geografiska områden. Kretsindelningen fastställs av förbundsstyrelsen i samråd med berörda kretsar.

Varje krets skall ha egna stadgar, som kretsen själv beslutar om.

De får inte strida mot förbundets stadgar. Kretsen beslutar själv om årsavgift till kretsen.   


För varje krets skall finnas en kretsstyrelse, som har till uppgift

     

  • att informera och rekrytera medlemmar och verka för god medlemskontakt     
  • att organisera verksamhet som ligger i linje med förbundets ändamål       
  • att anordna och inbjuda till sammankomster
  • att inom kretsen utse kontaktperson   
  • att eventuellt lokalt söka samarbete med andra föreningar   
  • att eventuellt utse en person, som bevakar regionala pensionärsfrågor
  • att föra medlemsregister   
  • att till det centrala medlemsregistret fortlöpande meddela alla förändringar inom kretsen
  • att ansvara för kretsens ekonomi,       
  • att redovisa antalet medlemmar och avgifter samt övriga uppgifter avseende kretsens verksamhet enligt förbundsstyrelsens beslut


§ 4 Förbundsmöte


Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som hålls senast i september vart tredje år.

     

Varje krets har rätt till att utse ett ombud, två ombud (150 – 299 medlemmar), tre ombud 

(300 – 499 medlemmar), fyra ombud (500 – 749 medlemmar), fem ombud ( 750 – 999 medlemmar, sex ombud (fler än 1000 medlemmar).

Som grund för beräkningen av antalet ombud gäller det antal medlemmar, som redovisats vid föregående års slut.         

Varje krets har rätt att på egen bekostnad sända observatörer till förbundsmötet. Observatörerna har yttranderätt men ej rösträtt.


Extra förbundsmöte hålls, då förbundsstyrelsen anser att behov föreligger eller då minst en tredjedel av antalet kretsar begär det.

 

Tid och plats för förbundsmöte kungörs i förbundets tidning och på förbundets hemsida. Personlig kallelse till ombuden med program för mötet samt kretsarnas och förbundsstyrelsens yttrande över motionerna skall vara ombuden tillhanda senast 20 dagar före mötet.


Protokollsutdrag över val av ombud och ersättare skall vara förbundssekreteraren tillhanda senast 10 veckor före förbundsmötet. Förteckning över ombuden skall  tillställas valberedningen inom 2 veckor.   


Vid förbundsmötet skall förekomma   

1 upprop av ombuden.   

2 beslut om arbetsordning och föredragningslista.   

3 fråga om förbundsmötet utlysts i laga ordning.   

4 val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för mötet.   

5 val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.   

6 beslut om traktamenten och reseersättningar till ombuden efter förslag av förbundsstyrelsen.   

7 eventuellt val av utskott.   

8 föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och revisorernas berättelser.   

9 beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10 behandling av motioner, av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor och eventuellt nytillkomna ärenden, om förbundsmötet så beslutar.

11 fastställande av förbundsavgift och budget för de följande tre räkenskapsåren.       

12 val av sju ledamöter i förbundsstyrelsen: förbundsordförande, vice förbundsordförande,              förbundssekreterare, vice förbundssekreterare, förbundskassör, vice förbundskassör och en             ledamot.       

14  val av två revisorer och en ersättare

15 val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande, g Innan ärende behandlas i förbundsmötet kan utskottsbehandling ske. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande       över lämnade motioner.


Beslutsfattande Alla beslut i förbundsmötet fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet utom i frågor om  stadgeändring, då två tredjedels majoritet krävs.  Vid votering skall röstning ske med slutna sedlar, om någon så begär Vid personval sker votering med slutna sedlar. Varje ombud, äger en röst. Förbundsstyrelsens ledamöter har samma rösträtt som ombuden utom i frågor om ansvarsfrihet och vid val av förbundsstyrelse, då ledamot är nominerad.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid personval avgör  lotten. Förbundsmedlem som ej är ombud har yttranderätt men ej rösträtt.


§ 5 Förbundsstyrelse


a   

Förbundets verksamhet leds av den verkställande förbundsstyrelsen. Styrelsen sköter löpande förvaltnings- och organisationsuppgifter.


b   

Förbundsstyrelsen utser webmaster, biträdande web-master, redaktör och biträdande redaktör. Dessa och andra som ges särskilda uppdrag kan adjungeras till styrelsens möten. Någon bör bevaka Socialstyrelsens och regeringens remisser.


c

Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för förbundsmötet, upprättar mötesordning och föreslår budget för nästkommande treårsperiod


e

Förbundsstyrelsen kallar vid behov (med undantag för för- bundsmötesåret) en representant från varje kretsledning till en konferens. Vid konferensen skall styrelsen förankra viktiga ställningstaganden. Konferensen är beslutsför vid ev. fyllnadsval och i ekonomiska frågor.


f     

Förbundsstyrelsen håller minst två sammanträde årligen. Styrelsen är beslutsmässig, då fyra ledamöter är närvarande.


g

Förbundsstyrelsen bör söka samarbete med närstående organisationer.


h

Förbundsstyrelsen åligger att på olika sätt stödja kretsarnas arbete, att skapa opinion kring pensionärernas rättigheter. att föra medlemsregister och uppbära årsavgifter. Av medlemsregistret skall framgå vilka som är hel- respektive halvbetalande samt hedersmedlemmar. att ansvara för förbundets egendom.  att kalla till förbundsmöte och övriga konferenser.  att tillse att förbundets stadgar efterlevs och fattade beslut verkställs.  att upprätta verksamhetsberättelse och bokslut för varje verksamhetsår.  att föra protokoll vid alla sammanträden och att dokumentera konferenser och sända dessa handlingar till alla berörda.  att förvalta förbundets medel på betryggande sätt, föra noggranna räkenskaper och lämna revisorerna  erforderliga handlingar för revisionen


§ 6 Räkenskaper, förvaltning och revision


Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.


Förbundets räkenskaper skall årligen före den 15 mars granskas av revisorerna, som upprättar revisionsberättelse.


§ 7 Motioner


Varje krets och varje enskild medlem har motionsrätt. Enskild medlem lämnar sin motion till respektive kretsstyrelse, som med eller utan eget yttrande vidarebefordrar den till förbundsstyrelsen.


Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars förbundsmötesåret.


Motionerna skall publiceras i förbundets tidning. Kretsarnas yttrande över motionerna avges till förbundsstyrelsen senast 15 april.


§ 8 Informationspolicy, tidning och hemsida


a

Förbundsstyrelsen skall ha en skriftlig informationspolicy och anpassa verksamheten enligt denna.


Förbundsstyrelse utger tidningen Lärarpensionären. Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare för tidningen.


Varje fullbetalande medlem i förbundet erhåller tidningen utan kostnad.


d

Förbundet skall ha egen hemsida. Här skall kretsarna ges möjlighet att presentera sin verksamhet.


§ 9 Ändring av stadgar       


Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom beslut av förbundsmöte med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet av två förbundsmöten i följd.


§ 10 Upplösning av förbundet


För förbundets upplösning krävs beslut med två tredjedels majoritet av två förbundsmöten i följd, varav ett ordinarie.


b   

Vid förbundets upplösning beslutar det sista förbundsmötet om hur det skall förfaras med förbundets tillgångar.

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937